پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

3 استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

سنجش پایداری اقتصادی، به‌عنوان ابزاری در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه پایدار بوده و لذا توجه به آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش سنجش پایداری اقتصادی محدوده پیراشهری شهر اسلامشهر و روستاهای اطراف خود است.  نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات به­صورت اسنادی- میدانی (پرسشنامه و مشاهده) صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش را  ساکنین شهر اسلامشهر و 22  روستای دارای سکنه در 4 دهستان (احمدآباد مستوفی، ده عباس، فیروز بهرام و چهاردانگه) در محدوده پیراشهری شهر اسلامشهر تشکیل داده‌اند که طبق سرشماری سال 1395دارای 548620 نفر جمعیت بوده است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین‌شده است؛ و روش نمونه­گیری به‌صورت تصادفی انجام‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل عاملی، تحلیل تشخیصی و رگرسیون لجستیک، مدل چند معیاره TOPSIS- fuzz)  از نرم‌افزار Spss و ٍExcle استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که درروش تحلیل عاملی که میزان پایداری اقتصادی منطقه برابر با 41/0 است که ازنظر پایداری اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از مدل شباهت به گزینه ایدئال فازی نشان می‌دهد که سکونتگاه احمدآباد با برخورداری از شاخص شباهت 79/0 بیشتر از سایر مناطق در رتبه اول برخورداری از پایداری شاخص‌های توسعه اقتصادی قرار دارد. بر مبنای نتایج به‌دست‌آمده از رگرسیون چند متغیره، به ترتیب: 1- عامل رفاهی تجاری، 2- عامل جمعیتی، 3- عامل صنعتی بیشترین سهم را در پایداری اقتصادی منطقه پیراشهری اسلامشهر را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افراخته، حسن، حجی پور، محمد. 1396. اقتصاد زباله‌ای در روستاهای پیراشهر تهران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. شماره 22. دوره 4. صص 47-72.
 بابامیری، چیا صالحی، مولایی هشجین، نصرالله، معتمدی مهر،  اکبر،  تیمور ، آمار(1395) تحلیل روند تحوّلات ساختار اجتماعی- فرهنگی روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: شهر سقز- استان کردستان)، پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال پنجم زمستان 1395 شماره16 ، صص176-61.
بابایی، محبوب؛ بصیری، مرتضی و بدراق‌نژاد، ایوب (1398) تحلیل جمعیت‌پذیری و روند تحولات اقتصادی-اجتماعی روستاهای پیراشهری ارومیه، مجله توسعه فضاهای پیراشهری، شال اول، شمار، اول، صص 150-139.
پوراحمد، احمد، سیف‌الدینی، فرانک، پرنون، زیبا (1390) مهاجرت و تغییر کاربری اراضی در شهر اسلامشهر، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره،5، صص 152-131.
حبیبی، محسن (1381) نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور (نمونه مطالعاتی اسلامشهر)؛ فصلنامه هفت شهر؛ سال 8، شماره،25، صص 35-25.
خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ خراسانی، محمدامین و طورانی، علی. (1392) واکاوی پویایی فضایی جمعیت در نواحی پیراشهری: یک بررسی ادراکی. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 3، دوره 3، صص 238-219.
دانشپور، زهره. 1395. تحلیل نابرابری فضایی در محیط‌های پیراشهری؛ کوششی در استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی درتهران. نشریه هنرهای زیبا. شماره 28. دوره 4. صص 5-14.
رفیعی، مهران، خطیبی، سید محمدرضا، داود پور، زهره (1399). تبیین مفهوم پیراشهری و عوامل مؤثر د‌ر ایجاد‌ و توسعۀ آن. نشریه علمی باغ نظر، 17(92).
فاضل‌نیا، غریب، نسیمی، حمیدرضا (1400). ارزیابی وضعیت شهر گرایی در روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر داراب). دو فصلنامه جغرافیای شهری، 8(1).173-192.
قادرمرزی، حامد و احمدی، عاطفه. 1396. تحلیل سطوح توسعه اقتصاد فضا و اثرات فضایی آن در سطح ناحیه پیراشهری سنندج. نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. شماره 31. دوره 2. صص 105-122.
کیایی، مریم و درویشی، یوسف. 1398. تحلیل پایداری اقتصادی اجتماعی نواحی روستایی پیراشهری مورد شهرستان گمیشان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. شماره 29. دوره 3. صص 227-250.
یگانه، افشین، طالبی فرد، رضا، ولایی، محمد. 1400. تحلیل زیست‌پذیری اقتصادی در روستاهای پیراشهر ملکان. مجله توسعه فضاهای پیراشهری. شماره 3. دوره 1. صص 79-96.
Adell G (1999). Theories and models of the peri-urban interface: A changing conceptual landscape. Development Planning Unit, University College London. 1-43.
Arai, T. 2012. Rebuilding Pakistan in the aftermath of the floods: disaster relief as conflictprevention. Journal of Peacebuilding & Development 7 (1), 51–65.
Baldassarre, G,2019. The costs of living with floods in the Jamuna floodplain in Bangladesh. Water 11 (6), 1238.
Barman, S., & Deka, N. 2019. Effect of farm mechanization in human labour employment. International Journal of Agricultural Science, Vol. 4. No. 1. PP.16–22.
Bertrand, N. (2007). Introduction: ESDP ideals and the inheritance of rural planning failures. Europe’s city-regions competitiveness: growth regulation and peri-urban land management, 1-35.
Bhoi, B. K., & Dadhich, C. L. 2018. Agrarian Distress in India: Possible Solutions. IGIDR Working Paper 2019-2017. Mumbai: Indira Gandhi Institute of Development Research. Vol. 17. No. 1. PP.160-178.
Briquel, V., & Collicard, J. J. (2005). Diversity in the rural hinterlands of European cities. The city’s hinterland-dynamism and divergence in Europe’s peri-urban territories, 19-40.
Bryant, C. R., Russwurm, L. J., & McLellan, A. G. (1982). The city's countryside. Land and its management in the rural-urban fringe. Longman.
Buxton, M., Alvarez, A., Butt, A., Farrell, S., & O'Neill, D. J. (2008). Planning sustainable futures for Melbourne's peri-urban region. RMIT University.
Call, M.A., Gray, C., Yunus, M., Emch, M., 2017. Disruption, not displacement: environmental variability and temporary migration in Bangladesh. Global Environmental Change Human and Policy Dimensions 46, 157–165.
Cardona, O. D., Van Aalst, M. K., Birkmann, J., Fordham, M., Mc Gregor, G., Rosa, P., ... & Thomalla, F. (2012). Determinants of risk: exposure and vulnerability. In Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: special report of the intergovernmental panel on climate change (pp. 65-108). Cambridge University Press.
Carreras, M. 2019. What do we have to lose? Local economic decline, prospect theory, and support for Brexit. Electoral Studies. Vol. 62. No. 5. PP.105-116.
Caruso, G. (2015). Peri-Urbanisation: the situation in Europe. A bibliographical note and survey of studies in the Netherlands, Belgium, Great Britain, Germany, Italy and the Nordic countries. Retrived from https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/10153/1/ Caruso_PeriUrbanEuropeDATAR.pdf
CEMAT. (2007). Spatial development glossary. Retrived fom http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/Glossary-CEMAT/ Glossary-English.pdf
Cowan, T. 2018. The urban village, agrarian transformation, and rentier capitalism in Gurgaon India. Antipode. Vol. 50. No. 5. PP. 1244–1267.
Davis, Benjamin, Reardon, Thomas, Stamoulis, Kostas, Winters, Paul, 2002. Promoting Farm/non-Farm Linkages for Rural Development: Case Studies from Africa and Latin America. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO(
Douglass, M., 1998. A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages: an agenda for policy research with reference to Indonesia. Third World Planning Review 20 (1), 1.
Ferdous, M.R., Wesselink, A., Brandimarte, L., Slager, K., Zwarteveen, M., Di Baldassarre, G., 2019. The costs of living with floods in the Jamuna floodplain in Bangladesh. Water11 (6), 1238
Ford, R., & Jennings, W. 2020. The changing cleavage politics of Western Europe. Annual Review of Political Science. Vol. 23. No. 1. PP. 295–314.
Gebre, T., & Gebremedhin, B. (2019). The mutual benefits of promoting rural-urban interdependence through linked ecosystem services. Global ecology and conservation, 20, e00707.
Hlavacek P, Miroslav K, Lucie .2019. Impact of Suburbanisation on Sustainable Development of Settlements in Suburban Spaces:Smart and New Solutions. journal Sustainable Vol. 11. No. 24. PP.2-18.
Jamshed, A., Birkmann, J., Feldmeyer, D., Rana, I.A., 2020. A conceptual framework to understand the dynamics of rural-urban linkages for rural flood vulnerability. Sustainability 12 (7), 2894
Jamshed, A., Birkmann, J., McMillan, J. M., Rana, I. A., Feldmeyer, D., & Sauter, H. (2021). How do rural-urban linkages change after an extreme flood event? Empirical evidence from rural communities in Pakistan. Science of the total environment, 750, 141462.
Khani, F., Salmani, M., Moshfeghnejadi, E. (2019). Evaluation and Analysis of Environmental Awareness in Rural Settle ments around Yasuj City, Human Geography Research, 51(3), 783-796.
Le De, L., Gaillard, J.C., Friesen, W., Smith, F.M., 2015. Remittances in the face of disasters: acase study of rural Samoa. Environ. Dev. Sustain. 17 (3), 653–672.
Lynch, K., 2005. Rural-Urban Interaction in the Developing World. Routledge, London.
Mayo, S.M., 2012. Determination of Urban Settlement Pattern for Optimal Regional Development in Punjab. Ph.D. Dissertation. Lahore
Mccrea, R. 2017. Urban Sustainability Spatial Pattern and Its Impact on Quality of Life, Australia. Journal of Jurnal Housing, Vol. 49. No. 7.PP.89-98.
McGregor, D. & Simon, D. & Thompson, D. (2006). The PeriUrban Interface: Approaches to Sustainable Natural and Human Resource Use. London: Earthscan.
Mecdugal, V. 2019. Political Economy in Rural and Urban Areas Case: West Africa and India. Economic & Political Weekly. Vol. 52. No. 38. PP. 13–17.
Newton, K. Stolle, D. & Zmerli, S. 2018. Social and political trust. In E. M. Uslaner (Ed.), he oxford Handbook of social and political trust (pp. 37–56). New York: Oxford University Press.
Pallavi T (2019). Dynamics of peri-urban areas of Indian cities. International Journal of Scientific and Engineering Research. 10(4):131-141.
Rakudi, K. J. 2016. The politics of resentment: Rural consciousness in Wisconsin and the rise of scott walker. Chicago: The University of Chicago Press.
Ravetz, J., Fertner, C., & Nielsen, T. S. (2013). The dynamics of peri-urbanization. In Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe (pp. 13-44). Springer, Berlin, Heidelberg.
Short, J. R., Hanlon, B. & Vicino, T. J. (2007). The decline of inner suburbs: the new suburban gothic in the United States. Geography Compass, 1(3), 641-656.
Sieverts, T (2003). Cities without cities: an interpretation of the Zwischenstadt, Routledge.
Srivastava, N., Shaw, R., 2016. Enhancing city resilience through urban-rural linkages. In: Shaw, R., Rahman, A.-U., Surjan, A., Parvin, G. (Eds.), Urban Disasters and Resilience in Asia. Butterworth-Heinemann, Amsterdam, pp. 113–122.
Tacoli, C., 1998. Rural-urban interactions: a guide to the literature. Environ. Urban. 10 (1),147–166.
Tacoli, C., 2003. The links between urban and rural development. Environ. Urban. 15 (1), 3–12.
Tacoli, C., 2009. Crisis or adaptation?: migration and climate change in a context of high mobility. Environ. Urban. 21 (2), 513–525.
UNHABITAT, 2017. Implementing the New Urban Agenda by Strengthening Urban Rural Linkages: Leave No One and No Space Behind. UNHABITAT, Nairobi (HS/035/17E).
World Bank, 2019. Urban Development: Understanding Poverty. Retrieved from. https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview. on July 05, 2019.
Zhou, J ,Hou, Q .2019. Spatial Characteristics of Population Activities in Suburban Villages Based on Cellphone Signaling Analysis. journal Sustainable. Vol. 11. No. 7. PP.2-19.
Zyck, S.A., Mosel, I., Khan, H.D., Shabbir, S., 2015. Markets in Crises: The 2010 Floods in Sindh, Pakistan. Overseas Development Institute, London (Working Paper).