حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت های فرسوده شهری مورد: محله 4 شهر آذرشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

بافت­های فرسوده­ی شهرهای بزرگ در صورت رسیدگی به وضعیت آن­ و با کمترین هزینه، بخش قابل توجهی از فضاهای سکونتی مورد نیاز شهرها را می­تواند تأمین کند. در ساماندهی بافت­های فرسوده یکی از پیش­شرط­های بنیادین، مشارکت مردم در تصمیم­گیری­ها است. بنابراین، حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت­های فرسوده محله 4 آذرشهر هدف این پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه­ای، میدانی و پرسشنامه استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSSو با آزمون­های تی تک نمونه­ای، فریدمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد شاخص­های حکمروایی و بازآفرینی بافت­های فرسوده شهری در وضعیت خوبی قرار ندارد. نتایج رتبه­بندی دو متغیر مستقل و وابسته نشان می­دهد که عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و شفافیت دارای وضعیت مناسب­تری نسبت به سایر شاخص­ها است. در بین شاخص­های متغیر وابسته، شاخص کالبدی در مرتبه اول و اقتصادی در مرتبه دوم قرار گرفته است. همچنین ارتباط معناداری بین بازآفرینی بافت­های فرسوده و شاخص­های حکمروایی شهری وجود دارد.از نظر ضریب تأثیر نیز، متغیرهای مستقل بر میزان بازآفرینی بافت­های فرسوده شهری، شاخص شفافیت با 0.501 بیشترین اثر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم­زاده، عیسی و شیوا ملکی. 1391. "تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده­ی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده­ی شهر خرم­آباد)". پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 81، پاییز 1391، صص 234-217.
ابراهیم­زاده، عیسی و مرتضی اسدیان. 1392. "تحلیل و ارزایابی میزان تحقق­پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران موردشناسی: شهر کاشمر". مجله جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، شماره 6، بهار، 30-17.
احمدی آذر، مصطفی. 1391. "ساماندهی بافت­های فرسوده شهری: مطالعه موردی: محله نعمت­آباد منطقه 19 تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد، گرایش برنامه­ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
امینی، میلاد، حمیدرضا صارمی و قالیباف محمدباقر. 1397. جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند یازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و سوم، شماره سوم، پاییز 1397، شماره پیاپی 130، صص 217-202.
حیدری، فاطمه. 1393. "ارزیابی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر داراب با تأکید بر فضاهای رها شده شهری".پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.
حکمت­نیا، حسن، محمد ملکی، میرنجف موسوی و افشانی علیرضا. 1396. "سنجش میزان تحقق­پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام)". مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 49، شماره 3، پاییز 1396.
حسینی، سید هادی. 1395. "تحلیل شاخص­های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران؛ مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه". فصلنامه مطالعات شهری، دوره 5، شماره 20، پاییز، صص43-52.
صفایی­پور، مسعود و جواد زارعی. 1396. "برنامه­ریزی محله­محور و بازآفرینی پایدار بافت­های فرسوده شهری با تأکید بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: محله جولان شهر همدان". مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه گلستان، سال هفتم، شماره مسلسل بیست و سوم، صص 150-135.
عظیمی آملی، جلال و اکبر جمع­دار . 1395. "بازآفرینی بافت­های فرسوده شهری با تأکید بر الگوی حکمروایی خوب (نمونه موردی: محله ده ونک، منطقه 3 تهران)". فصلنامه علمی-پژوهش جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال هفتم، شماره 1، زمستان 1395، صص 99-85.
عظیمی آملی، جلال. 1393. "نوسازی بافت­های فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی (نمونه موردی: محله 6 شهر چالوس)". فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، شماره 25، صص 145-166.
غلامی­، محمد، عیسی شیبانی امین، اسماعیل صفر علیزاده و رباب حسین­زاده. 1396. "اولویت­بندی مؤلفه­های حکمروایی شایسته شهری از دیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان)". فصلنامه علمی-پژوهش جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال هفتم، شماره 4، پاییز 1396، صص 88-77.
قاسمی، ایرج،  محمد قاسمی سیانی و حسین حیدری. 1394. "عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده". فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59، صص 255-288.
کاظمیان، غلامرضا. 1397. "حرکت به سوی توسعه شهری مردم­محور". نشریه هفت شهر، شماره 62، صص 109-106.
وارثی، حمیدرضا، جمال محمدی و راضیه اکبرزاده شیخ­محل. 1394. "بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)". مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، تابستان 1394، صص 82-59.
یغفوری، حسین، محمد اسکندری ثانی و حامد ارشد. 1395. "تحلیل جایگاه حکمروایی شایسته شهری و برنامه­ریزی راهبردی آن (مطالعه موردی: شهر بیرجند)". پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 4، شماره 3، پاییز 1395.صص 411-429.
Amini. M., Saremi, HR., GHalibaf, MB, H. (2018). The Role of Urban Governance in the Urban Worn Texture Regen Eration Process (Case Study: District 12 of Tehran). Geographical Researches Quarterly Journal.2018: 33(3): pag: 202-2017.
Charlie, m. (1995), Using Information for Sustainable Urban Reconstruction, Innovation Study No 4, Center for Human for Ecology, University For Edinburgh, July.
Enemark, J. 2004. Urban Social Planning, Australia, University of Wales, Australian Publications.
Gans, H. J. (1969). Planning for people, not buildings. Environment and Planning A1(1), 33-46.
Gomes, A. P. A. (2009). Participatory Democracy and the Governance of Urban Planning in Portugal. From Regulations to Action.
Khayami, F., & Fakhri, S. (2019). Urban Form Resilience in Physical-Social Regeneration Approach. International Journal of Urban Management and Energy Sustainability2(1), 39-45.
Ozlam Geuzey, (2009), Urban regeneration and increased competitive power: Ankara in amera of globalization, cities, vol. 26.
Poorahmad, A., Piri, E., Mohammadi, Y., Parsa, S., & Heydari, S. (2018). Good Urban Governance in Urban Neighborhoods (Case: Marivan City). Journal of Urban Economics and Management6(24), 81-98.
Peerapun, W. (2018). Participatory Planning Approach to Urban Conservation and Regeneration in Amphawa Community, Thailand. Asian Journal of Environment-Behaviour Studies3(6), 147-155.
Smit, W. (2018). Urban Governance in Africa: An Overview. In African Cities and the