تحلیل زمینه های کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

متأثر از روندهای غالب توسعه در سطح بین­المللی، یکی از پدیده­های مهم اقتصادی که اکثر کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند، کارآفرینی در فضاهای پیراشهری است. در کنار مصرف فضاهای روستایی توسط شهرها، در پاره­ای از نواحی پیرامون شهرهای بزرگ، آن دسته از سکونتگاه­های نزدیک که از پیشینه فعالیت­های کشاورزی و ظرفیت­های آبی و زمین برخوردار بوده­اند، تحت تأثیر تقاضاها و امکانات فراهم آمده، دستخوش تغییراتی همچون جایگزینی تولیدات روستایی جدید و کشت محصولات تازه به جای کشت­های سنتی شده­اند. طبق پژوهش­های مکانی، اگر در مناطق پیرامونی فعالیت­های کارآفرینی زیاد باشد، آن منطقه قابلیت بازساخت فضایی و پذیرش شرکت­های تجاری جدید و تبدیل شدن به سکونتگاه­ها و مکان­های تجاری بزرگتر را دارد. از این­رو، مطالعه حاضر با هدف "تحلیل زمینه­های کارآفرینی در فضاهای پیراشهری" به بررسی این مهم در پیرامون کلانشهر کرمانشاه پرداخت. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی و پرسشنامه­ای بود. جامعه آماری شامل 21 روستای کارآفرین با فاصله کمتر از 20 کیلومتر از کلانشهر بود؛ یافته­ها نشان داد روستاهای چقاقاسم و شاهینی دارای بالاترین درجه توسعه­یافتگی کارآفرینی با قابلیت بازساخت فضایی است. همچنین ارزیابی نتایج نمرات تأثیر، بیانگر اهمیت سرمایه­گذاری در متغیرهایی(زیرساخت­های فیزیکی روستا) است که اثرات بازدارنده متغیر کمبود ثروت افراد کارآفرین را تعدیل می­نماید.

کلیدواژه‌ها


افراخته، حسن، وحید ریاحی، فرهاد عزیزپور، محمد قاسمی­سیانی. 1395. "تحلیل شبکه­ای جریان­های فضایی در نواحی روستایی؛ مورد مطالعه: بخش­های بن­رود و جلگه در شهرستان اصفهان". فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی. سال اول. شماره دوم. صص 48ـ 35.
حقیقی­مطلق، زهرا. 1397. "دگرگونی­های ساختاری ـ کارکردی سکونتگاه­های روستایی پیراشهری با تأکید بر پدیده خزش شهری". پایان­نامه دوره کارشناسی­ارشد رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
خرم­بخت، احمدعلی. 1396. "تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار". فصلنامه روستا و توسعه. سال 20. شماره 3. صص 83ـ 65.
فصیحی، حبیب­اله. 1397. "تحلیل نقش کلان شهرها در ساختار اقتصادی روستاهای پیراشهری مورد: روستای گلحصار در شهرستان ری". فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال هفتم. شماره دوم (پیاپی 24). صص 126ـ 107.
طالشی، مصطفی؛ اسدالله حیدری. 1396. "موانع شکل­گیری شبکه منطقه­ای در فرآیند دگرگونی کالبدی ـ فضایی سکونتگاه­های روستایی مورد: سکونتگاه­های ناحیه هشترود ـ چاراویماق (آذربایجان شرقی)". فصلنامه برنامه­ریزی توسعه کالبدی. دوره 4، پیاپی 8. صص 114ـ 101.
گریوانی، فاطمه، مجید درخشانی و رضا بهمن­پور. 1393. "بررسی میزان تأثیر مؤلفه­های فضای کسب وکار بر محیط کسب وکار استان خراسان شمالی". کنفرانس بین­المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران 26 آذر ماه 1393. ص 154.
مطیعی­لنگرودی، سیدحسن. 1390. برنامه­ریزی روستایی با تأکید بر ایران. انشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
منش­زاده، رحمت­الله و مظفر صادقی. 1389. "تحولات فضایی روستاهای پیرامون شهر با تأکید بر تعامل روستا ـ شهری در روستاهای پیرامون ممسنی". چشم­انداز جغرافیایی، شماره 5، پیاپی 12. صص 137ـ 118.
مهندسان طرح و آمایش. 1395. "خلاصه گزارش مهندسان طرح و آمایش استان کرمانشاه".
Alvarez, S.A., Barney, J.B., 2007. "Discovery and creation: alternative theories of entrepreneurial action". Strateg. Entrep. J. 1 (1–2), 11–26.
Kuratko, D., Hajets .2004. The emergence of entreprenship education: development, trends and challenges. Entreprenship: Theory and Practice.
Mackeever, E., Jack, S., Anderson, A., 2014. Embedded entrepreneurship in the creative reconstruction of place. J. Bus. Ventur. (in press).
Markley. D. M.; 2005. "local Strategies for Responding to Rural Restructuring: The Role of Entrepreneurship"; Globalization and Restructuring in Rural America Conference ERS-USDA June 6, 2005 Washington. D.C.
Markley, Deborah M. 2002. "Entrepreneurship in Rural America; Prepared for the NCSL Rural Development Task Force"; Center for Rural Entrepreneurship.
Muller, S. 2013. "ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT: ON THE INTERPLAY BETWEEN AGENCY AND CONTEXT". A PhD thesis submitted to Business and Social Sciences, Aarhus University. P, 220.
Suddaby, Roy; Bruton, Garry D; Si, Stevwn .2015. "Entrepreneurship through a qualitative lens: Insights on the construction and/or discovery of entrepreneurial opportunity", Journal of Business Venturing Elsevier, vol. 30(1), pages 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.09.003