ارزیابی و سنجش اثرات گردشگری اجتماع محور بر توسعه سکونتگاههای روستاهای ساحلی پیرامون شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه جغرافیای انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22034/jpusd.2023.159154

چکیده

حضور آگاهانه مردم در صحنه فعالیت های گردشگری از طریق اصل ارتباط ارگانیک بین توسعه پایدار و گردشگری پایدار، یکی از شاخص های اصلی توسعه پایدار است. امروزه از گردشگری اجتماع محور تحت عنوان CBT یاد می کنند در حقیقتCBT ، نوعی از گردشگری جایگزین است که بر ظرفیت سازی و توانمند سازی مردم محلّی، به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به توسعه جامعه تمرکز دارد. این نوع از گردشگری بر اساس رویکرد مشارکتی شکل گرفته است، مشارکت فعّال جامعه در برنامه ریزی گردشگری را تسهیل می کند، روابط متقابل میان گردشگران و جامعه را افزایش می دهد و میراث فرهنگی و طبیعی منطقه را حفظ می کند. بخشی از گردشگری روستایی به روستاهای پیرامون شهری مربوط می شود ، به دلیل جاذبه های تاریخی، طبیعی، تفریحگاهی و به عنوان خانه های دوم همواره نقش اساسی را ایفاء نموده اند و به واسطه همین نقش جایگاه متفاوتی را داشته اند. بر همین اساس هدف این پژوهش ارزیابی و سنجش اثرات گردشگری اجتماع محور بر توسعه سکونتگاههای روستاهای ساحلی پیرامون شهر بوشهر است.

روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی؛ و نوع آن پیمایشی است. ساکنان سکونتگاههای روستاهای ساحلی پیرامون شهر بوشهر جامعۀ آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. نمونه آماری این پژوهش از طریق فرمول کوکران به تعداد 400 نفر تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین گردشگری اجتماع محور و توسعه سکونتگاههای روستاهای ساحلی پیرامون شهر بوشهر به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و زیست محیطی ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات