تحلیل نقش اقتصاد رانتی بر شاخص های سکونتگاه های غیررسمی پیراکلانشهری (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه منطقه 19 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jpusd.2023.167100

چکیده

امروزه بازار زمین و مسکن همواره از بازارهای درآمدزا بوده است و این مساله در طی دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران، از رونق بالا و اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این رابطه همواره گسترش زمین شهری و یا الحاق نقاط روستایی به آن توانسته به عنوان یک رانت دولتی مورد استفاده قرار گیرد و نقش مهمی در گسترش شهر و همچنین ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی ایفا نماید. اکنون آنچه کلانشهرهای ایران به خصوص تهران با آن مواجه می‌‌باشد، سکونتگاه‌های غیررسمی است که یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده آن رانت‌های اقتصادی است. لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش اقتصاد رانتی بر سکونتگاه‌های غیررسمی پیراشهری (مورد مطالعه: روستاهای حاشیه منطقه 19 شهر تهران) می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی - میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و صاحب‌نظران حوزه‌های برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی شهری و... است که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 50 نفر تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد اقتصاد رانتی بر تمامی شاخص‌های سکونتگاه‌های غیررسمی پیراشهری تاثیرگذار است، که شدت این رابطه در جنبه‌های مدیریتی و اجتماعی در سطح منطقه 19 تهران بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات