تأثیر روابط روستایی-شهری بر تنوع فعالیت های اقتصادی سکونتگاه های پیراشهر دهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و آمایش انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و آمایش انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و آمایش انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

طی دهه­های اخیر دگرگونی‌های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و جهانی، زمینه‌ساز تغییر ماهیت روابط (پیوندهای) روستایی – شهری شده است. با شکل‌گیری روابط تازه، جریان­های مختلفی بین شهر و روستا پدیدار شده است که از آن میان می­توان به جریان افراد، نوآوری، تولید و جریان سرمایه اشاره نمود. امروزه، بررسی این جریان­ها و تحلیل اثرات آن­ها موردتوجه محققان قرارگرفته است. بنابراین؛ هدف تحقیق حاضر تحلیل اثرات روابط شهر و روستا در تنوع فعالیت‌های اقتصادی خانوارهای روستایی می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات به­صورت کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) می‌باشد و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل، تحلیل تشخیصی و رگرسیون لجستیک) استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن در 21 روستاهای پیراشهری شهر دهدشت با جمعیت 3538 خانوار است و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 347 نمونه انتخاب و نمونه­گیری به‌صورت تصادفی انجام‌شده است. جهت تعریف عملیاتی روابط شهر و روستا سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی و زیست‌محیطی از 43 شاخص و برای بررسی تنوع فعالیت‌های اقتصادی از 17 شاخص استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بعد اقتصادی براساس مدل لجستیک با ضریب (687/0) روابط شهر و روستا دارای بیشترین تأثیر و بعد کالبدی با ضریب (201/0) دارای کمترین میزان تأثیر می‌باشد؛ بنابراین درنتیجه نهایی می‌توان گفت در محدوده موردمطالعه شاخص‌های بعد اقتصادی روابط شهر و روستا در ایجاد تنوع فعالیت‌های اقتصادی خانوارهای روستایی مؤثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکبری، همایون، شایان، حمید، قاسمی، مریم. 1397. مقایسه تطبیقی روابط عملکردی روستائیان با شهرهای هریسین و کرمانشاه مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هرسین، مجله آمایش جغرافیایی فضا، شماره 30، صص 192-175.
بهرامی، رحمت‌الله. 1399. تأثیرات پیوندهای روستای- شهری با تأکید بر تحولات اقتصادی در نواحی پیراشهری سنندج، مجله توسعه فضاهای پیراشهری، دوره 3، شماره 1، صص 144-131.
رضوانی، محمدرضا، شاهچراغ، سیده محبوبه.1390. پیوند­های روستایی- شهری، شبکه­های مهاجرت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: ناحیه دهملا، استان همدان)، مجله توسعه روستایی، دوره سوم شماره 1، صص 130-107.
ریاحی، وحید، نوری، آذر.1393. تنوع‌بخشی فعالیت­های اقتصادی و پایداری روستاها، مورد: شهرستان خرمدره، فصلنامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 4، پیاپی 10، صص 128-113.
رکنی ، فرشاد، سلیمانی، حسین. 1398. بررسی روابط شهر- روستا موردمطالعه: دهستان سر رود جنوبی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد شهر یاسوج، نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 8، شماره 29، صص 58-47.
رومیانی، احمد، عینالی، جمشید، اصغری زمانی اکبر. 1397. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا مطالعه موردی: شهر زنجان و پیرامون، فصلنامه ساختار و کارکرد شهری، دوره 5، شماره 17، صص 67-48.
سعیدی، عباس.1382. روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی- شهری، یک بررسی ادراکی، جغرافیا، شماره 1، دوره جدید،90-71.
شمسی، مریم، خراسانی، محمدامین، مطیعی لنگرودی، سید حسن. 1399. تنوع فعالیت‌های اقتصادی بر سطح رفاه جامعه روستایی مورد: بخش مرکزی شهرستان کرمان، نشریه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 10، شماره، 37، صص 62-47.
فدایی، معصومه، رحمانی، بیژن، توکلی نیا، جمیله. 1399. تحلیل روابط اقتصادی و اجتماعی شهر فارسان با روستاهای پیرامون، مجله توسعه فضاهای پیراشهری، دوره 2، شماره 2، صص 178-157.
محمدی یگانه، بهروز، سنایی مقدم، سروش. 1396. تحلیل اثرات روابط شهر و روستا در مهاجرت‌های روستا- شهری مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی شهرستان دهدشت، نشریه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 7، شماره، 27، صص 116-103.
مطیعی­لنگرودی، سیدحسن، خسروی مهر، حمیده، طورانی، علی. 1393. اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مورد : دهستان چهل چای در شهرستان مینودشت، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 4، صص 42-19.
محمدی، سعدی؛ شهبازی، سروه. 1399. نقش تنوع فعالیت‌های اقتصادی در کیفیت زندگی مهاجران بازگشته به روستاها مورد: روستاهای غرب شهرستان مریوان، مجله اقتصادفضا و توسعه روستایی، دوره 9، شماره 33، صص 164-141.
ناظمی­شادباش، نقی، اصغری، حسین، پور شیخیان، علیرضا، آمار، تیمور. 1399. نقش روابط شهر و روستا در توسعه سکونتگاه‌های پیرامون کلانشهر رشت مورد: ناحیه پیراشهری خمام، مجله توسعه فضاهای پیراشهری، دوره 2، شماره 2، صص 156-143.
یاسوری، مجید، جوان، فرهاد. 1394. تحلیل محدودیت­های تنوع‌بخشی اقتصاد روستایی: مورد دهستان اشکور علیا، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم شماره 3، پیاپی 13، صص 37-19.
Akkoyunlu, S, 2015, The potentlal of rural–urban linkages for,Sustainable development and trade International Journal of Sustainable Development & World Policy, Vol.4, No.2, Pp. 20-40.
Ashley, Caroline, and Simon Maxwell (eds.) 2001, ‘Rethinking Rural Development’, Development Policy Review 19:4, December.
Baffoe, G. 2020. Rural-urban studies: A macro analyses of the scholarship terrain. Habitat International, 98, 102156.
Barlybaev, A. A and V. Ya. Akhmetov, and G. M. Nasyrov, 2009, Tourism as a Factor of Rural Economy Diversification, Studies on Russian Economic Development, Vol.20, No.6, Pp. 639–643.
Barrett, c.b, Reardon,T, Webb, p, 2001, Non-farm Income Diversification and Household Livelihood Strategies in Rural Africa: Concepts, Dynamics and Policy Implications, Food Policy, Vol,26, No.4, Pp. 315-331.
Borah, N., Rabha, D., & Athokpam, F. D. (2016). Tree species diversity in tropical forests of Barak valley in Assam, India. Tropical Plant Research, Vol.3, No.), Pp. 1-9.
Byrd, E, et el. 2009, Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Journal of tourism Management. P, 30: 639- 703.
Davoudi. S., 2002, ESPRID. Short sumory, Key Phrase: rural-urban Relationship,Univerity of Newcasle upon type.
Ghiurcă1, Ana-Andreea, Lămăşanu, Andrea, Mihai, Florin-Constantin, 2012, Rural-Urban Relations in the context of Sustainable Development. Case Study: Cuejdiu Valley Basin, Neamt County, LucrăriŞtiinţifice – Vol.55, No.2, Pp. 327-331.
Global Monitoring Report, 2013. Rural-urban dynamics and the millennium development goals.Washington D.C.: World Bank and International Monetary Fund.Cali, M. and C.
Gomez-Limon, J. A., Vera-Toscano, E., & Rico-Gonzalez, M. 2012. Measuring individual preferences for rural multifunctionality: The importance of demographic and residential heterogeneity. Journal of Agricultural Economics, 63, Pp. 1–24. https://doi. org/10.1111/j.1477-9552.2011.00325.x.
Gu, X., Xie, B., Zhang, Z., & Guo, H. 2019. Rural multifunction in Shanghai suburbs: Evaluation and spatial characteristics based on villages. Habitat International, 92.
Henry, C. M. and R. Springborg, 2001. Globalization and the Politics of Economic Development in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.
Hvidt, M, 2007. Public–Private Ties and Their Contribution to Development: The Case of Dubai. Middle Eastern Studies, Vol.43, No.4, Pp. 557–77.
ILO. 2012, Measuring the economically active in Population censuses: A handbook (New Yourk).
ILO. 2001, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, adopted by the International Labour Conference at its 86th Session. Geneva.
Jan, I., Khattak, M. K., Khan, M. A., Hayat, S., & Rahim, T. 2012. Factors affecting rural livelihood choices in Northwest Pakistan. Sarhad J. Agric, Vol.28, No.4, Pp. 681-688.
Kihonge, E. 2014. “The role of small and medium enterprises (SMEs) in rural-urban inkages and economic development: the case of Mt. Kenya Region in Central Kenya”, in F. Bart (ed.), Rural and urban dynamics in the east-African mountains (to be published).
Lichter, D. T., & Ziliak, J. P. 2017. The rural-urban interface: New patterns of spatial interdependence and inequality in America. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.672, No.1, Pp. 6–25.
Liu, Y., & Li, Y. 2017. Revitalize the world’s countryside. Nature News, 548(7667), 275.
Marjorie Page and Roland Beshiri, Statistics Canada,2003,  Rural economic diversification  A community and regional approach,Rural and Small Town Canada Analysis Bulletin Catalogue Vol.4, No.7, Pp. 21.
Marsden, T. 1998. New rural territories: Regulating the differentiated rural spaces. Journal of Rural Studies, 14(1), 107–117. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(97) 00041-7.
Meijers, E., & van der Wouw, D. 2019. Struggles and strategies of rural regions in the age of the ‘urban triumph’. Journal of Rural Studies, 66, Pp. 21–29. https://doi.org/ 10.1016/j.jrurstud.2019.01.027.
Nasir, N., Yasmin, F., & Safdar, N. 2021. Employment Diversification Patterns in Pakistan: Empirical Assessm ent Revisited. Review of Economics and Development Studies, Vol.7, No.1, Pp. 77-90.
OECD. 2001. Multifunctionality. Towards an analytical framework. Paris: OECD Publications159.
OECD. (2005). The new rural paradigm: Policies and governance. Paris: OECD Publications.
Reddy, A. B. 2016. Labour force participation of elderly in India: patterns and determinants. International Journal of Social Economics.
Rivlin, P., 2009. Arab Economies in the Twenty-First Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Senadza, B. 2012. Non‐farm income diversification in rural Ghana: Patterns and determinants. African Development Review, Vol.24, No.3, Pp.233-244.
Seznec, J.-F., 2011a. Financing Industrialization in the Arab-Persian Gulf. In J.-F. Seznec and M. Kirk (eds.), Industrialization in the Gulf: A Socioeconomic Revolution. London: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University/Routledge, Pp. 30–43.
Sheng. Yap kioe, 2002, Poverty allevationthroth rural-urban linkages; policy
implications, Econionomic and Social commission for Asia and Pacific
(ESCAP).
Song, W., & Li, H. 2020. Spatial pattern evolution of rural settlements from 1961 to 2030 in Tongzhou District, China. Land Use Policy, 99, 105044.
Su, Chi-Wei, Liu, Tie-Ying, Chang, Hsu-Ling, Jiang, Xu-Zhao 2015, Is urbanization narrowing the urban-rural income gap? A crossregional study of China; Habitat International 48: Pp.79-86.
Su, H., Dreesmann, N. J., Hough, C. L., Bridges, E., & Thompson, H. J. 2021. Factors associated with employment outcome after critical illness: Systematic review, meta‐analysis, and meta‐regression. Journal of Advanced Nursing, Vol.77, No.2, Pp. 653-663.
Tabataii, S. A, 2003, Sustainable City Pattern, Master’s Thesis Iran University of Science & Technology, p 140.
Tacoli, C. 1998. “Rural-urban interactions: A guide to the literature“, Environment and Urbanization, Vol. 10 N°1 (April), pp. 147-166.
Tacoli, C. 1998. Rural-urban interactions: A guide to the literature. Environment and Urbanization, Vol.10, No.1, Pp. 147–166.
Tacoli, C. 2004. Rural-urban linkages and pro-poor agricultural growth: An overview. Growth lakeland, 17–18. Retrieved from.
Tacoli, C., 2006. The earthscan reader in rural–urban linkages. London: Earthscan.
Taylor, J., A. Zezza, and A. Gurkan. 2008. Rural poverty and markets. Background paper for the IFAD Rural poverty report 2011
UN-Habitat, 2012: Young People: Participation and Sustainable Development in an Urbanizing World, United nations Human Settlement Programme, Nairobi.
Von Braun, J., 2007. Rural–urban linkages for growth, employment and poverty reduction.Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
Von Braun, J., 2014. Urbanization and decentralization: The changing urban-rural linkages and opportunities of decentralization of services. Paper for 54th European Regional Science Association Congress (ERSA), St. Petersburg, August 26-29, 2014.
Wang, F., Liu, Y., Li, Y., & Li, T. (2015). The spatio-temporal patterns of urban-rural development transformation in China since 1990. Habitat International, 53, Pp. 178–187.
Wang, Y., & Li, G. B. (2011). Functional transformation and spatial restructuring of rural settlements in southern Jiangsu: A case study of Suzhou. City Planning Review, Vol.35, No.7, Pp. 54-60.
Wilson, G. 2009. The spatiality of multifunctional agriculture: A human geography perspective. Geoforum, 40, 269–280. https://doi.org/10.1016/j. geoforum.2008.12.007.
World Bank, 2006. World development report: Equity and development. New York: Oxford University Press.
Zhu, F., Zhang, F., Li, C., & Zhu, T. 2014. Functional transition of the rural settlement: Analysis of land-use differentiation in a transect of Beijing, China. Habitat International, 41, Pp. 262-271.
Zhu, X., Wang, H., Yuan, X., & Hou, X. 2010. Evaluation and optimization of spatial distribution of rural settlements based on GIS. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, Vol.26, No.6, Pp. 326-333.