مطالعه نقشِ کارآفرینیِ گردشگری بر کیفیت زندگی روستائیان در سکونتگاه های پیرامونِ شهرهای شهرستان شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران – ایران

10.22034/jpusd.2023.344792.1209

چکیده

بخش مهمی از فعالیت های اقتصادیِ روستا مربوط به گردشگری و کارآفرینی در این عرصه می باشد که از طریقِ پویایی بخشیدن به توسعة اقتصادی- اجتماعی روستاها، ارتقایِ کیفیت زندگی روستانشینان را درپی دارد. پژوهش حاضر به منظورِ مطالعه نقشِ کارآفرینیِ گردشگری بر کیفیت زندگی روستائیان در سکونتگاه های پیرامونِ شهرهای شهرستان شاهرود انجام پذیرفته است. واحد تحلیل در این پژوهش سرپرستان خانوار در مناطق روستایی بودکه 373 خانوار بعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه به‌‌عنوان ابزار پژوهش، به‌‌صورت نمونه گیری در دسترس در اختیار جامعه آماری قرارداده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی، کای اسکوئر و تکنیک WASPAS انجام شد. خروجی آزمونt ، معنی داری ابعاد و شاخص ها را تأیید می کند و شاخص های کیفیت محیطی (946/11) و کیفیت آموزش (252/11) به طور معناداری وضعیت مناسب تری دارند. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر نشان داد که گویه افزایش تنوع شغلی با میانگین (27/4) از مولفه اقتصادی، گویه انجام مسافرت سالانه با میانگین (22/4) از مولفه اجتماعی – فرهنگی، گویه استفاده از مصالح ساختمانی بادوام و مقاوم با میانگین (25/4) از مولفه کالبدی – فضایی و گویه عدم استقرار واحدهای مسکونی در مناطق پرخطر مثل حاشیه رودخانه ها با میانگین (69/3) از مولفه زیست محیطی بیشترین تاثیر را در ارتقای کیفیت زندگی روستائیان منطقه داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات