زیست پذیری در شهر و پیراشهر مسجد سلیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

دستیابی به توسعه پایدار در شهرها منجر به تعادل در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره می‌گردد و زمینه‌ساز یک‌چشم انداز مطلوب در آینده می‌گردد. بهبود شرایط زیست‌پذیری در شهرهای نفت‌خیزی مانند مسجدسلیمان و پیرامون آن علاوه برافزایش جذابیت آن‌ها، بستر مناسبی برای ارتقای کیفت زندگی و مکان پایدار می‌گردد. بنابراین ضرورت و اهمیت بحث ساختاری زیست‌پذیری در شهرها و پیرامون آن کاملاً نمایان است. هدف از این پژوهش، تحلیل ساختاری زیست‌پذیری در شهر مسجدسلیمان و فضای پیرامون آن می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش 20 نفر از صاحب‌نظران شهری، شهر سازان و مدیران شهری به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند. جهت تجزیه‌وتحلیل متغیرها از میک مک استفاده شد. نتایج منعکس‌کننده این مطلب است که 2970 رابطه از کل روابط بین متغیرها دارای ارزش اثرات متقاطع بوده‌اند. از مجموع روابط 2970، حدود 55 رابطه بدون تأثیر؛ 1195 رابطه دارای تأثیرگذاری کم؛ 1169 رابطه دارای تأثیرگذاری متوسط و درنهایت 606 رابطه دارای تأثیرگذاری قوی و بالا بوده است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که پایداری زیست‌پذیری در شهر مسجدسلیمان و فضای پیرامونی آن بسیار نامناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، سید نصرالله و کشفی، سید محمد. 1394. شناسایی و ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی(ESHIA)  ، پروژه‌های بالادستی صنعت نفت وگازمطالعات حقوق تطبیقی، صص 18-19.
اشنوی نوش‌آبادی، امیر و محمدابراهیمی، مهشید.1400.تعیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر زیست‌پذیری شهری با رویکردهای آینده‌پژوهی(مطالعه موردی: شهر کاشان)، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، 25(76)، 37- 38.
حاتمی­نژاد، حسین؛ حاتمی، احمد و احمدی‌نژاد، مزدک. 1398. سنجش ابعاد و شاخص‌های زیست‌پذیری در شهر نورآباد دلفان، فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، 2(3)،  67-86.
ساسان پور، فرزانه و تولایی، سیمین، جعفری اسدآبادی، حمزه.1393. قابلیت زیست‌پذیری شهرها در راستای توسعه پایدارشهری (مطالعۀ موردی: کلان­شهر تهران)، نشریۀ جغرافیا، 12(42)، 129-157.  
ساسان پور، فرزانه، علیزاده، سارا، اعرابی مقدم، حوریه. 1396. قابلیت­سنجی زیست‌پذیری مناطق شهری ارومیه با مدل RALSPI، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۸ (۴۸) :۲۴۱-۲۵۸.
کاظمیان، غلامرضا، رسولی، افشین، خزایی، محمدمهدی. 1396. جایگاه انرژی‌های نو تجدیدپذیر در زیست­پذیرانه کردن شهرها، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 8(29)، 99-118.
ممبینی، ناهید و عالیپورشهنی، علیرضا. 1397. ارزیابی محیط‌زیست و وضعیت اقتصادی در شهر نفت‌خیز اهواز، چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی علوم مدیریت، تهران.
Bandar Abad, A. 2011.:Livability city’s from basics to meanings , Azarakhsh Publications, First Edition, Tehran.
Church, M. C. 2011.The conceptual and operational definition of quality of life : a systematic of the literature, Texas A&M University.
Dong, Hongwei & Qin, Bo. 2017. “Exploring the link between neighborhood environment and mental wellbeing: A case study in Beijing, China”. Landscape and Urban Planning, (164), 71–80.
Fingas, M. 2013. The Basice of oil Spill Cleanup, Publisher, CRC Press.
Kashef, M. 2016. Urban livability across disciplinary and professional boundaries, Frontiers of Architeceural Research, 2016, 245.
Li, G. and Q. Weng . 2007. "Measuring the Quality of Life in the City of Indianapolis By Integration of Remote Sensing and Census Data", International Journal of Remote Sensing, 28 (2).
Madani. Pooya. 2013. Dealing with segregation, improving livability in a segregated neighborhood, Ms Thesis, Department of urbanism and building sciences, Faculty of Architecture, TU Delft.
Mastura, A., Norafida Ab, Gh., Abubakar, A. and Keumala, N. 2017. A Systematic Review on City Liveability Global Research in the Built Environment: Publication and Citation Matrix, Journal of Design and Built Environment, Special Issue.
Meghan, G . 2015. Reconciling livability and Sustainability: Conceputual and Practical / mplications for Planning, Journal of planning Education and Research, 2015,
Mouratidis, K. 2021. Urban planning and quality of life: A review of pathways linking the built environment to subjective Well-being, Cities.
Ouyang, W., B. Wang, L. Tian and X. Niu . 2017. "Spatial Deprivation of Urban Public Services in Migrant Enclaves Under the Context of a Rapidly Urbanizing China: An Evaluation Based on Suburban Shanghai", Cities, Vol. 60.
Pan, L.; Zhang, L.; Qin, S.; Yan, H.; Peng, R.; Li, F . 2021. Study on an Artificial Society of urban Safety Livability Chang, Internatioal Journal of Geo-Informationm, Vol 10 , 2-24.
UN . 2020. Indicators of sustainable Development: Guideliness and methodologies, United Nations, New York, Thired Edition, Octobr. 97
UN-ESA (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division).2014. World urbanization prospects [highlights]. The 2014 revision. (ST/ESA/SER.A/352)
UTAP.2010. Livable in a rapidly urbanizing world urban planning Advisory team (UPAT), International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)For the Philips Center of Health and Well-being Singapore, 2010,4
Xiaojin, L; Yaolin, L; Qiu, T.2020. Livability Assessment of Urban Communities considering the Preferences of Different Age Groups,Complexity, Vol 2020.
Zanella, A., A.S. Camanho and T.G. Dias .2014. "The Assessment of Cities’ Livability Integrating Human Wellbeing and Environmental Impact", Annals of Operations Research, 226 (1).