پیش‌بینی و جهت‌یابی بهینه توسعه شهر بندرعباس و فضاهای پیرامون آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی،یزد، ایران

2 دانشیار گروه سنجش از دور و GIS ‌، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشیار گروه GIS-RS و مهندسی طبیعت، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی،دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران

10.22034/jpusd.2023.384367.1261

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی و جهت‌یابی بهینه توسعه شهر در حاشیه شهر ساحلی بندرعباس با استفاده از الگوریتم‌های مارکوف و جنگل تصادفی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کمی و از لحاظ گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد. ابتدا برای تهیه نقشه کاربری اراضی شهر بندرعباس و حومه از تصاویر لندست استفاده شد. تصاویر مورد استفاده در این پژوهش شامل تصاویر سالهای 2000، 2005، 2010، 2015 و 2020 بود، و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل‌های AHP-FUZZY، CA-MARKOV و در نهایت از مدل RANDOM FOREST، استفاده شد. نتایج نشان داد که سطوح ساخته شده، آب و سنگلاخی در سال‌های مورد مطالعه بطور مستمر افزایش یافته‌اند و سطوح دارای پوشش گیاهی و اراضی مرطوب کاهش پیدا کرده‌اند. بیشترین تغییرات محیطی در بازه زمانی 2000-2005 رخ داده است و کمترین تغییر در دوره‌های زمانی 2015 -2020 بوده است. همچنین قابل ذکر است، کمترین رشد شهری در دوره‌های زمانی 2000-2005 و بیشترین رشد در دوره‌های زمانی 2010-2015 بوده است . همچنین بیشترین تغییرات تبدیل به اراضی سنگلاخی و کمترین تغییرات مربوط به زمین‌های مرطوب بود . در نهایت ، بر اساس نقشه پیش‌بینی سال 2025، بیشترین رشد شهر در شمال‌شرق و جنوب غرب است. ..

کلیدواژه‌ها

موضوعات