تحلیل اثرات کالبدی-اقتصادی خوشه‌های صنعتی-کارگاهی در نواحی پیراشهری (مطالعه موردی: شهر چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/jpusd.2023.301566.1153

چکیده

امروزه با رشد روزافزون شهرنشینی و شکل‌گیری ابعاد جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر، موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش‌های جدیدی روبرو شود. احداث صنایع و استقرار فعالیت‌های کارگاهی- صنعتی در قالب شهرک‌ها در نواحی پیراشهری از جمله پدیده‌هایی است که پیامدهای گوناگونی در بر داشته است. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات کالبدی-اقتصادی خوشه‌های صنعتی- کارگاهی در نواحی پیراشهری چابهار می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی- میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS (آزمون‌ تی) و مدل‌های آراس خاکستری و آراس فازی استفاده شد. نتایج آزمون تی ‌تک نمونه‌ای نشان داد در همه گویه‌های مورد بررسی با توجه به میانگین بالای (3) و سطح معناداری (0.000)، خوشه‌های صنعتی - کارگاهی بر ابعاد (کالبدی و اقتصادی) نواحی پیراشهری تاثیر بسزایی دارند. نتایج مدل آراس فازی، نشان داد در بعد کالبدی، شاخص دسترسی به خدمات شهری با مقدار وزن 453/0 و در بعد اقتصادی، شاخص‌ شغل با مقدار وزن 426/0، بالاترین وزن را به خود اختصاص داده‌اند. در نهایت نتایج تحلیل فضایی مناطق پیراشهری با تاکید بر نقش خوشه‌های صنعتی-کارگاهی با محوریت توسعه اقتصادی و کالبدی با استفاده از مدل آراس خاکستری نشان داد، روستای رمین، در اولویت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات