دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهمن 1399، صفحه 1-219 

مقاله پژوهشی

تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در سکونتگاه های پیراشهری مورد: روستای مرتضی‌گرد در شهرستان تهران

صفحه 1-16

محمدرضا رضوانی؛ مصطفی هرائینی؛ آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی