دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، اردیبهشت 1403 (بهار ) 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی و پیش‌بینی اثر الگوهای مختلف توسعه پیراشهری بر دمای سطح زمین (مورد: جلگه گیلان)

10.22034/jpusd.2024.429223.1294

روشنک افراخته؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مهدی معتق؛ حمیدرضا کامیاب